Search

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de website koudhe.nl (hierna te noemen: “website”) die door Koud He beheerd wordt.

Aansprakelijkheid Koud He
Op de website is een disclaimer van toepassing. Koud He spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Koud He aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de website, uit de onbereikbaarheid van de website, uit de toelevering van via de website gevraagde diensten, uit bijdragen die door derden op de Website zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt. Koud He is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, formats, merken en programmatuur van de website zijn voorbehouden aan Koud He en/of haar licentiegevers. De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Koud He vereist.

Bijdrage gebruikers
Op sommige pagina’s op de website is het mogelijk voor bezoekers/gebruikers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”) om een bijdrage aan de Website te leveren door middel van bijvoorbeeld een opmerking en/of een waardering (hierna te noemen: “Bijdragen”). Ten aanzien van de Bijdragen geldt het volgende.

  • Gebruikers leveren hun Bijdragen op eigen titel en verantwoordelijkheid. De redactie van de Website bekijkt de Bijdragen niet vooraf – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven- en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. De Bijdragen geven niet de mening of het beleid van Koud He weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan via links op de website kennis genomen kan worden.
  • Gebruikers garanderen dat ze geen Bijdragen op de Website zullen plaatsen die op enige wijze in strijd is met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt, zoals bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte materialen. Koud He behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, onmiddellijk van de Website te verwijderen.
  • Gebruikers garanderen dat zij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van de Bijdragen beschikken, dan wel dat zij ter zake het gebruik van de materialen in de Bijdragen een licentie hebben verkregen en vrijwaren Koud He ter zake voor mogelijke aanspraken van derden.
  • Gebruikers dragen alle intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen over aan Koud He door middel van de plaatsing van de Bijdragen op de Website. Indien overdracht op deze wijze niet mogelijk is zullen Gebruikers medewerking verlenen aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen aan Koud He.
  • Gebruikers stemmen door plaatsing van de Bijdragen op de Website ermee in dat Koud He gerechtigd is de Bijdragen onbeperkt en ongeacht welke wijze van exploitatie in iedere vorm van media, te exploiteren zonder gehouden te zijn hiervoor een vergoeding te verstrekken aan Gebruikers. Koud He behoudt zich het recht voor om ingezonden Bijdragen in te korten en aan te passen.
  • De Gebruikers zullen de website niet gebruiken voor het verzenden van spam, grote gegevensbestanden of virussen waardoor het functioneren van de website bedreigd wordt.
  • De Gebruikers zullen geen commerciële uitingen op de website plaatsen.

Cookies
Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de Gebruikers’ voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende Gebruikers van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website automatisch op de computer van de Gebruikers worden geplaatst. Het gebruik van cookies kan via de instellingen van de browser op de computer uitgeschakeld worden.

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Koud He aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.